fbpx

LIBRARY

ที่ CMA เราสอนอะไรบ้าง

ที่ CMA เราสอนอะไรบ้าง

ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังคงสงสัยว่าเมื่อตัดสินใจนำบุตรหลานของท่านสมัครเรียนแล้วเราจะสอนอะไรให้กับบุตรหลานท่านบ้าง อย่างที่เรามุ่งหวังให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้จริงโดยการเรียนการสอนของเราแบ่งเป็น หลักหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (CMA Kindy Program) และ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (แบ่งเป็น CMA Foundation level และ CMA Advanced level) ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้ออกแบบมาให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถึงแม้ไม่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ก็สามารถเก่งด้านนี้ได้ 

เริ่มกันที่หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3-4.5ปี (CMA Kindy Program) เป็นหลักสูตรที่จะปูพื้นฐานให้เด็ก ๆเข้าใจเรื่องจำนวน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เรียนในขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่ง CMA Kindy Program นี้จะใช้การร้องเพลง เล่นเกมและการเต้น เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็ก ๆได้สนุกในการเรียนและให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้มือ โดยการดีดเม็ดลูกคิดอย่างถูกต้อง ฝึกการจำตัวเลขโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้รูปภาพเข้ามาช่วยตลอดจนเรียนรู้การจำตารางสูตรคูณ และพื้นฐานการคำนวณเลขอย่างถูกวิธี

ต่อมาคือหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ช่วงอายุ 4.5-13 ปี เป็นโปรแกรมสอนพื้นฐานจินตคณิตโดยการใช้ลูกคิดแบบสองมือช่วยให้เด็กคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกแบ่งออกอีกเป็น 2 ระดับ คือ 1.CMA Foundation level ระดับพื้นฐาน ฝึกการใช้ลูกคิดในการบวกและการลบเลข 2.CMA Advanced level ระดับสูง ฝึกการคำนวนแบบจินตคณิตคือการที่เด็กสามารถจำลองภาพลูกคิดในใจ เพื่อการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นเข้าใจเรื่อง การคูณ, การหาร และทศนิยม วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้เพื่อสามารถใช้ลูกคิดได้เข้าใจสูตรทั้ง 34 สูตรในการคิดเลขแบบลูกคิดในขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การบวกและลบโดยใช้ลูกคิดได้ในขั้นสูง เรียนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต กับการคำนวณทุกรูปแบบ (การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร และทศนิยม)

และนี่คือโปรแกรมการเรียนการสอนของเราที่ศึกษาคิดค้นมาให้เหมาะสมกับเด็ก ๆในแต่ละช่วงวัยและในส่วนของคุณครูที่มากประสบการณ์ของเราที่คอยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียดช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในห้องเรียน

คณิตศาสตร์