fbpx

หลักสูตร

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก

โปรแกรม CMA Kindy คือโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลขได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (3-4.5 ปี)

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็กคือ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วขึ้น.

โปรแกรม CMA Kindy ใช้การร้องเพลง เล่นเกม และการเต้น
เป็นสื่อการสอนให้เด็กๆมีความมั่นใจ
ช่วยให้การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเป็นเรื่องที่สนุกและง่าย

ครูผู้สอนของเรา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียด
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในห้องเรียน


วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้
  • ปูพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลข
  • เรียนรู้การอ่าน และการเขียนตัวเลข
  • ฝึกการจำตัวเลขโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้รูปภาพเข้ามาช่วย
    เป็นต้น
  • พัฒนาทักษะการใช้มือ โดยการดีดเม็ดลูกคิดอย่างถูกต้อง
  • เรียนรู้การจำตารางสูตรคูณ และพื้นฐานการคำนวณเลขอย่างถูกวิธี