fbpx

หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

CMA Certified Trainer Program (Teachers, Parents, Franchise Partners)
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร สำหรับ (ครู ผู้ปกครองและผู้ร่วมประกอบการ)

CMA Certified Trainer Program (Teachers, Parents, Franchise Partners)
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้

ช่วยให้ ครู, ผู้ปกครอง และแฟรนไชส์
ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้และทักษะการสอน ในเรื่องของวิธีการ
และเครื่องมือต่างๆที่ ซีเอ็มเอ ใช้


เนื้อหาของหลักสูตร
  • ลูกคิดสองมือ และจินตคณิต
  • วิธีการสอนของ ซีเอ็มเอ
  • แผนการเรียนการสอน

ประกาศนียบัตร

ในตอนสุดท้ายของโปรแกรมจะมีการทดสอบทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติ
เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น