fbpx

แฟรนไชส์

CMA ประเทศไทย ยินดีต้อนรับพันธมิตรแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการเปิด CMA แฟรนไชส์เพื่อที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งหุ้นส่วนแฟรนไชส์สามารถนำรูปแบบความสำเร็จของ CMA ต่างประเทศ ที่พิสูจน์แล้วว่าวิธีการเรียนการสอน ประสบการณ์และการสนับสนุนในการสร้างและจัดการได้รับการรับรองจากศูนย์ใหญ่ CMA

แฟรนไชส์ CMA ประเทศไทยมีข้อดีอย่างไร

ความเหมาะสมของหุ้นส่วนแฟรนไชส์

หุ้นส่วนแฟรนไชส์ของซีเอ็มเอประเทศไทยเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีผลประกอบการร่วมกันและอยู่ในระยะเวลายาวระหว่างส่วนของแฟรนไชส์และซีเอ็มเอประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรากำลังมองหาหุ้นส่วนแฟรนไชส์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมการศึกษา
  • กระตือรือร้นให้ความร่วมมือทางธุรกิจ
  • มีฐานการเงินที่มั่นคงที่จะลงทุนในการทำแฟรนไชส์
  • ข้อตกลงระยะยาวเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผู้คน