fbpx

LIBRARY

วินัยในเด็กสร้างได้ สร้างไปพร้อมกับจินตคณิต

วินัยในเด็กสร้างได้ สร้างไปพร้อมกับจินตคณิต

วินัยในเด็กสร้างได้ สร้างไปพร้อมกับ จินตคณิต

 การสร้างวินัย ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้างลักษณะนิสัยและต่อเนื่องถึงเด็กวัยเรียนซึ่งจะมี กระบวนการเรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น เด็กจะเลือกทำกิจกรรมอย่างที่สนใจ

และลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความจำและการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล 

การเรียนจินตคณิตก็เช่นเดียวกันช่วยในเรื่องของการมีสมาธิได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจะเห็นได้ชัดเจนจากเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่มักจะขาดทักษะหลายประการที่เด็กคนอื่นๆ มี เช่น การควบคุมตนเอง การคิดก่อนทำ การยับยั้ง ชั่งใจตนเอง ความรับผิดชอบ การบริหารเวลา และการมีวินัย อย่างที่งานวิจัยหลายงานยืนว่าสมาธินั้นมีความสัมพันธ์กับสมองหลายส่วน เช่น สมองส่วนหน้า ก้านสมอง ธาลามัสและลิมบิก สมองส่วนหน้า ซึ่งนอกจากมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดสมาธิ การปรับสมาธิและการคงสมาธิอย่างต่อเนื่องเหมาะสมแล้ว ยังเป็นสมองส่วนที่ควบคุมในเรื่องของ ความตื่นตัวในการเรียนรู้ ความพยายาม ความจำ  การแสดงออก  การมองเห็นวิสัยทัศน์  การมีเหตุผล  การจัดระบบ การควบคุมอารมณ์รู้สึก การฝึกสมาธิจึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเพื่อส่งผลให้การเรียนในอนาคต

ถึงแม้การฝึกวินัยจะทำให้เด็กเกิดนิสัยที่ดี มีการความคุมตนเองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใสังคมได้การฝึกวินัยให้เด็กจำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการยืดหยุ่นได้ตามสภาพของเด็กเพื่อให้เด็กเข้าใจถึงเหตุผลของกฎระเบียบนั้น ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ควรหลีกเลี่ยงการข่มขู่ ว่ากล่าว ดุด่า แต่ควรสนับสนุนให้กำลังใจยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาส 

           ควรอธิบายถึงผลดีของการมีวินัย

  1. ทำให้เกิดความมั่นใจ สามารถควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณ์ และการกระทำ นำไปสู่ ความมั่นใจในตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
  2. ทำให้เข้าใจตนเอง มองภาพตนเองดีขึ้นเมื่อประสบผลสำเร็จและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  3. ทำให้ทำงานได้ประสบผลสำเร็จ
  4. ทำให้เป็นคนที่ทำอะไรอย่างมีจุดมุ่งหมาย
  5. ทำให้สามารถควบคุมตนเองและการกระทำให้เหมาะสมตามสถานการณ์
  6. ทำให้เห็นคุณค่าของเวลา เงิน สิ่งที่อยู่รอบข้างและรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคม

    การปลูกฝังวินัยในเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโต ไปจนถึงพัฒนาการด้านการเรียนของเด็ก ควรต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการกระทำของเด็กก่อน การจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เด็กทราบเหตุผล (ย่อมดีกว่าการออกคำสั่ง การบังคับ หรือการลงโทษ) เมื่อเด็กเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการกระทำพฤติกรรมนั้น เมื่อเกิดปัญญาเรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกระทำนั้น 

เรียนจินตคณิต

จินตคณิต

คิดเลขแบบจินตคณิต

คณิตศาสตร์