fbpx

LIBRARY

ทักษะ คณิตศาตร์ สำหรับเด็ก

ทักษะ คณิตศาตร์ สำหรับเด็ก

ทักษะ คณิตศาตร์ สำหรับเด็ก

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานการคำนวนควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่ยังวัยเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน และเสริมสร้างการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆกัน จริงแล้วๆการเสริมสร้างทักษะทางด้านนี้พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านไปพร้อมกับการเรียนเสริมทางจินคณิตได้ง่ายๆดังต่อไปนี้

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย

 1. ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด เรื่องขนาดและรูปทรงจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ง่าย เป็นเพราะว่าคุ้นเคยจากการเล่น การจับต้องสิ่งของ ของเล่น หรือวัตถุรูปทรงต่าง ๆ อยู่เสมอในแต่ละวัน
 2. ทักษะการจำแนกประเภทคือ ความสามารถในการแบ่งประเภทของสิ่งของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์ในการจำแนกอยู่ 3 อย่าง คือ ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ร่วมจะขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าจะเลือกใช้เกณฑ์ไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆมักจะเลือกใช้เกณฑ์ความเหมือน และความแตกต่าง ในการจำแนกประเภทสิ่งของและเมื่อมีความเข้าใจในความเหมือน และความแตกต่างแล้วก็จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ร่วมได้
 3. ทักษะการเปรียบเทียบคือ การที่เด็กต้องอาศัยความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ์ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป บนพื้นฐานของคุณสมบัติที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น เด็กสามารถบอกได้ว่าเชือกเส้นที่ 1 ยาวกว่าเชือกเส้นที่ 2 นี่คือการแสดงความสัมพันธ์ของเชือกทั้ง 2 เส้น สั้น – ยาว ความสำคัญในการเปรียบเทียบ คือการเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ และรู้จักคำศัพท์คณิตศาสตร์  
 4. ทักษะการวัด จะพัฒนามาจากประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับมาแล้วเช่น เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความยาวของเชือกได้ว่า เชือกจะมีความยาวเท่าเดิมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งก็ตาม
 5. ทักษะการนับคือ แนวคิดในการนับจำนวนเช่น การนับปากเปล่า บอกขนาดของกลุ่มที่มีขนาดเท่ากันโดยไม่ต้องนับ  นับโดยใช้ลำดับที่นับจำนวนเพิ่มขึ้น  นับเพื่อรู้จำนวนที่มีอยู่ การจดตัวเลข  การนับและเข้าใจความหมายของจำนวน 
 6. ทักษะการสังเกต คือการใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ โดยให้มีส่วนร่วมโดยตรงกับวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างมีจุประสงค์ เช่น การจะหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป
 7. ทักษะการจัดลำดับคือ การจัดลำดับวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ์เรียกได้ว่าเป็นทักษะการเปรียบขั้นสูง เพราะจะต้องอาศัยการเปรียบเทียบสิ่งของมากกว่าสองสิ่งหรือสองกลุ่ม  

ทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณแบ่งได้ 3 ทักษะ

 1. ทักษะในการจัดหมู่
 2. ทักษะในการรวมหมู่(การเพิ่ม)
 3. ทักษะในการแยกหมู่(การลด) 

  จะเห็นได้ว่าทักษะต่างๆเหล่านี้มักจะอยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเสริมอยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้เด็กๆเข้าใจ

คณิตศาสตร์